Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Radecznica 724
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. 618
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 575
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0079 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na części działki nr ew.405/5 w obrębie 0016 607
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Koretka przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 639
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej 661
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radecznica w 2019 roku 594
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznychw zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2019 roku 579
Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 585
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2019 roku o wydaniu decyzji udzielającej dla Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego 578
logo2
1064896

Szukaj