I N F O R M A C J A

 

            Informuje się podatników podatku rolnego obrębu wsi Latyczyn, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 6 i ust. 6 ustawy o podatku rolnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 1381/ podatnikom podatku rolnego przysługuje zwolnienie i ulga z tytułu scalenia gruntów.

Podatnikom, którzy po scaleniu otrzymali użytki rolne powyżej 1 ha fizycznego przysługuje zwolnienie z podatku rolnego w 2015 roku oraz ulga polegająca na obniżeniu tego podatku o 75% w 2016 roku i obniżeniu tego podatku o 50% w 2017 roku.

Zwolnienie przyznaje się na wniosek podatnika. Wnioski oraz załączniki do tych wniosków znajdują się w Urzędzie Gminy w Radecznicy /pokój nr 9/ oraz do pobrania poniżej:

logo2
1258818

Szukaj