Zarządzenie  Nr  47/2014

Wójta Gminy Radecznica

z dnia  23 października 2014 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji  projektu  pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

 

           Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118)

zarządzam

 § 1.

Przeprowadzić konsultację projektu pn.  „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

§ 2.

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 23 października 2014 roku a zakończenia na dzień 05 listopada 2014 roku.

§ 3.

Uprawnione do udziału w konsultacjach są  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich działalność statutowa obejmuje dziedziny  których dotyczy projekt programu.

§ 4.

Formę konsultacji ustala się na  przekazywanie opinii i uwag lub zaproponowanie brzmienia określonych ustaleń projektu na:

- adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   Urzędu Gminy w Radecznicy,

- składania  na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

§ 5.

 Projekt programu jest dostępny:

1. Na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl.

2. W siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć  Sekretarzowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  Wójt           

mgr Gabriel Gąbka

 

 

 

Program współpracy Gminy Radecznica

z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

na 2015 rok

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Program określa ogólne formy, cele, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi, w tym również priorytety zadań zlecanych.

 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118/,

2) uchwale – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Radecznica,

4) podmiotach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) dotacji- rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm./,

6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art.13 ustawy.

7) programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2015 rok.

§ 2.

Cele programu

1. Głównym celem  Programu jest określenie sposobu jego realizacji, zasad i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.

 

2.Cele szczegółowe programu to:

1)   stwarzanie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

2) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych  i innych podmiotów na racjonalne wykorzystanie środków finansowych,

3) umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na innowacyjną i konkurencyjną realizację zadań publicznych,

4) rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz zwiększanie ich  wpływu  na  kreowanie polityki społecznej w gminie,

5) pełniejsze zaspakajanie różnorodnych potrzeb społeczeństwa,

6) promocja organizacji pozarządowych działających w gminie oraz na rzecz gminy.

 

§ 3.

Zasady współpracy

 

1. Zlecanie realizacji  zadań publicznych gminy organizacjom i innym podmiotom odbywać się będzie zgodnie  z ustaleniami przepisów  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Realizacja zadań publicznych przez organy samorządowe  we współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami  odbywać się będzie przy zachowaniu wzajemnych relacji opartych o następujące zasady:

 

1) jawności – samorząd będzie udostępniać informacje   o  zamiarach, celach i planowanych środkach  na realizację zadań w  poszczególnych dziedzinach,

 

2) pomocniczości z zachowaniem suwerenności stron- organizacje i podmioty mogą podejmować realizację zadań publicznych a organy samorządowe im powierzać  z zachowaniem  wzajemnej autonomii i zgodności  zadań statutowych,

 

3) efektywności i uczciwej konkurencji-organy, organizacje i  podmioty będą dążyć do   osiągnięcia najlepszych rezultatów w realizacji zadań przy zachowaniu  zasad uczciwej konkurencji,

 

4) partnerstwa – organizacje i podmioty mogą uczestniczyć w określaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania  oraz w wykonaniu zadań publicznych.

§ 4.

 Zakres przedmiotowy i  priorytetowe zadania publiczne

 

1. Obszar współpracy z Podmiotami określa  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz  obejmuje sferę zadań publicznych , o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.2. Jako zadania priorytetowe samorządu gminnego na rok 2015 określa się zadania z zakresu:

   1) Kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki,

   2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

   3) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

3. Realizacja niektórych zadań priorytetowych odbywać się będzie przez::

1) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

a)powierzanie lub wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu  poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców gminy,

b) powierzanie lub wspieranie organizacji udziału  zawodników reprezentujących społeczeństwo gminy we współzawodnictwie sportowym, igrzyskach, rozgrywkach międzyklubowych, w tym również w sekcji piłki nożnej na terenie i poza gminą, w tym m.in. na opłaty związane z realizacją szkolenia, zakupem sprzętu sportowego, pokryciem kosztów  organizowania zawodów  lub uczestnictwa w tych zwodach
m. in. sędziowaniem meczy, ubezpieczeniem zawodników, dowozem zawodników, opłatami wpisowymi,

c) powierzanie lub wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

2) w zakresie profilaktyki i rehabilitacji uzależnień:

a) powierzanie lub wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

b) powierzanie lub wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

       -  powierzanie lub wspieranie dowożenia  uczniów niepełnosprawnych do szkół.

§ 5.

Formy współpracy

1.Współpraca z organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami może przybierać następujące formy:

1) zlecanie organizacjom i podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie poprzez:

      a) powierzanie wykonywania zadań publicznych  wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie,

      b) wspieranie wykonywania zadań  publicznych poprzez udzielenie dotacji na częściowe  sfinansowanie zadań,

2.) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków m.in. przez:

     a) publikowanie informacji na stronach internetowych gminy,

     b) udział przedstawicieli organizacji i podmiotów w sesjach Rady Gminy czy jej Komisji,

      c) zasięganie opinii organizacji  i podmiotów,

3) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

2.Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

§ 6.

Okres realizacji programu

 

1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań określany będzie w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert.

§ 7.

Sposób realizacji programu

 

1.Udział Podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę w zakresie zadań określonych w zakresie przedmiotowym Programu  zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2.Dotacje przekazywane organizacjom i innym podmiotom realizującym zadania publiczne nie mogą być wykorzystane na:

1) remonty budynków nie będących własnością gminy.

2) zadania  inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów,

6) działalność polityczną.

3. Zlecanie zadań, o których mowa w § 4 następuje w trybie  otwartego konkursu ofert ,chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

4. Ogłoszenie konkursu następuje na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy.  Wyniki konkursu są publikowane również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Ostatnie ogłoszenie o konkursie ofert musi wyprzedzać termin składania ofert  o co najmniej 21 dni.

6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych oraz decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ogłasza Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

7. Decyzja Wójta o wyborze oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy o warunkach realizacji zadania.

8. Wójt może zlecić  realizację  zadania publicznego organizacji pozarządowej lub innym podmiotom na jej wniosek z pominięciem  otwartego konkursu.  Szczegółowe warunki oraz tryb przyznania dofinansowania określa art. 19 a ustawy.

 

9. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, bez zbędnej zwłoki, zawierane są umowy z wyłonionymi w drodze konkursu podmiotami, określające sposób i termin przekazania  dotacji oraz jej rozliczenia.

 

10. Wyniki konkursu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy

 

§ 8.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

Na realizację zadań publicznych przeznacza się środki w wysokości:

   1) w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki – 20.000 zł

   2) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 57.500 zł

   3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 58.000 zł

 

§ 9.

 Sposób oceny realizacji programu

 

1. Oceny  realizacji programu  dokonuje organ stanowiący i wykonawczy samorządu gminy.

2. Oceniając realizację Programu  należy wziąć pod uwagę między innymi następujące wskaźniki:

- ilość otwartych konkursów  i liczbę złożonych ofert,

- ilość zawartych umów,

- ilość realizowanych zadań,

- liczbę organizacji i podmiotów biorących udział,

- wielkość udzielonych dotacji finansowych,

- wielkość zaangażowanych własnych środków finansowych organizacji,

- liczbę inicjatyw lokalnych.

3. Wójt Gminy nie później niż do 30 kwietnia  2016 roku przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2015 roku.

4. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 3 zostanie opublikowane na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 10.

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

 

1.Program powstał po konsultacjach  przeprowadzonych zgodnie z  uchwałą Nr XXXVI/187/2010 z dnia 10.11.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami  działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w formie ogłoszenia do wyrażania  pisemnej opinii i uwag (również za pośrednictwem internetu ).

 

§ 11.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

do opiniowania ofert w otwartych konkursach

 

1. W celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie Wójt  powołuje komisję konkursową.

2.Komisja konkursowa powoływana jest do każdego konkursu odrębnie w składzie  zapewniającym udział:

    -    przedstawicieli urzędu gminy,

    -    przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów spośród zgłoszonych kandydatur.

3. W komisji nie mogą być przedstawiciele organizacji, które biorą udział w konkursie oraz osoby  których powiązanie z podmiotem składającym ofertę może  budzić zastrzeżenia co do  jej bezstronności.

4. Uczestnictwo w pracach komisji jest bezpłatne.

5. Do zadań komisji należy:

    - ocena formalna ofert,

    - ocena merytoryczna ofert,

    - propozycje co do wyboru ofert oraz podziału środków.

6. Protokół z prac, Komisja przekazuje Wójtowi.

7. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu przez Wójta.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1. Organizacje pozarządowe realizując  zadania publiczne  zlecone przez Wójta Gminy zobowiązane są do:

a) promowania Gminy poprzez  zamieszczanie we wszystkich publikacjach, komunikatach, materiałach promocyjnych i reklamowych,  mediach,  informacji  o fakcie wsparcia finansowego zadania z budżetu Gminy,

b) umieszczania znaku graficznego - logo Gminy.

 

logo2
1258833

Szukaj