INFORMACJA O GŁOSOWANIU KORESPONDENCYJNYM

 

w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych

na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony

do dnia  26 października 2014 roku

 

Głosować korespondencyjne mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w  rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /DZ.U. z 2011 r. Nr 127,poz.721,z późn.zm/

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno zawierać nazwisko i imię/imiona, imię ojca, data urodzenia, numer PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia  właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie  przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

 

UWAGA: W Przypadku zgłoszonego przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Informacje udzielane są pod numerami telefonów 84/6818043, 84/681826860

84/6818001 wew. 60

 

                                                                                                                                                WÓJT        

                                                                                   mgr Gabriel Gąbka

logo2
1137790

Szukaj