Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nabór wniosków na 2015 rok

        Od 3 do 28 listo­pada 2014 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 2) przyjmowane będą wnioski na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót  dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę  lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy  do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych)
  • Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.)

Informacje pod nr tel. 846826856

Do pobrania:

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.programszwajcarski.gov.pl

 

 

 

 

logo2
1403324

Szukaj