WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 27.01.2022 r.

GOD.6220.1.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

       Na podstawie art. 49, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m,

że na wniosek MAKO CONSULTING Magda Kobojek-Łokaj z dnia 20.01.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. woj. 848 i dł. ok. 6,7 km”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Radecznica. Największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Gminy Radecznica. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również Gminę Sułów. Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. W związku z tym stwierdzono, że organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Radecznica.  

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 oraz pkt. 2 ustawy Wójt Gminy Radecznica pismami z dnia 27.01.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

       W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy oraz Urzędu Gminy Sułów, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz Gminy Sułów www.bip.sulow.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Sułowiec.

Jednocześnie informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W terminie 14 dni od daty ogłoszenie niniejszego zawiadomienia osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00 oraz w Urzędzie Gminy Sułów w godz. 8.00-14.00.

 

 

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Data ogłoszenia: 27.01.2022 r.

Data zdjęcia obwieszczenia:

 

Otrzymują:

  1. MAKO CONSULTING Magda Kobojek-Łokaj, ul. Peowaików 9/27, 22-400 Zamość - Pełnomocnik,
  2. Zarząd Dróg powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość,
  3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - poprzez obwieszczenie,
  4. Urząd Gminy Sułów – z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty,
  5. A/a.
logo2
1258840

Szukaj