WÓJT GMINY

RADECZNICA                       

Radecznica, dn. 26.01.2022 r.

GR.6140.1.2022

 

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku"

 

Konsultacje prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 638).  W konsultacjach mogły wziąć udział organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Radecznica, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmioty wskazane w art. 11a ww. ustawy.

Celem konsultacji było poznanie pomysłów, wskazówek oraz uwag dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku.

Konsultacje przeprowadzono poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Radecznica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radecznica.

W terminie od 5 stycznia 2022 roku do 25 stycznia 2022 roku można było składać w formie pisemnej wnioski, zastrzeżenia i uwagi co do projektu uchwały.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków, zastrzeżeń i uwag był Wójt Gminy Radecznica.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

   Z up. WÓJTA   

 Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

logo2
1300236

Szukaj