WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 19.01.2022 r.

 

 ZP.6733.5.10.2021

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.),  zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska w gm. Radecznica od km 1+150 do km 1+650 na działce nr ewid. 29obręb 0007 Gruszka Zaporska gm. Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie,

       Osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne będące stronami w sprawie mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Radecznicy pokój nr 8.

 

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper