WÓJT GMINY

RADECZNICA

      Radecznica, dnia 30.06.2021 r.

ZP.6733.3.6.2021

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze na działkach o nr. ew.: 2133/2 i 174 w obrębie geodezyjnym 0013 Radecznica, jednostka ewidencyjna 062008_2 Radecznica”

      W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

      Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1165639

Szukaj