Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 44/2021

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 24 czerwca 2021

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

w Gminie Radecznica w 2021 roku oraz zaprasza do składania ofert.

 

I. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności  w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 1)  wspomaganie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i promocja zdrowego  stylu życia.

 2)  organizacja bezpiecznego wypoczynku  dzieci i młodzieży w dni wolne od zajęć szkolnych.

2. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji i podmiotów służącej profilaktyce  i rozwiązywaniu problemów uzależnień.

1) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych                                                          

II.   Na realizację zadań przeznacza się odpowiednio do systematyki z punktu I, następujące kwoty:

1.   Prowadzenie profilaktycznej działalności  w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1) – 22.600 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych)

2) – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

2.   Wspomaganie działalności instytucji, organizacji i podmiotów służącej  profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień.

1) – 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

III. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r.

 IV.  Zasady przyznawania dotacji:

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane – przez Wójta Gminy Radecznica - oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Oferty będą opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Radecznica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2021 .

3) Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem – po podpisaniu umowy – dotacji z budżetu gminy na realizację zadania. wybranym podmiotom.

4) Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie zajęć w czasie epidemii Covid -19.

Należy na bieżąco śledzić i reprezentować umieszczone na stronach internetowych Głównego Inspektoratu  Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii Covid -19 w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne  przepisy prawa.

V.  Sposób i termin składania ofert na realizację zadania.

1) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione
 w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radecznica.

2) Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka ofert, każda na inne zadanie objęte konkursem.

3) W przypadku składania przez jeden podmiot ofert na realizację więcej niż jednego zadania z wymienionych w pkt I niniejszego ogłoszenia, każda oferta powinna zostać złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z odrębnym kompletem załączników.

4) Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  Oferty złożone na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

5) Do oferty należy dołączyć:

a. wypis z właściwej ewidencji podmiotów,

b. aktualny statut

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2021 roku” i nazwą zadania, którego oferta dotyczy w terminie do 15.07.2021 r.  do godz. 1530 w  sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21 p. nr 5  lub listownie. Za zachowanie terminu liczy się data i godzina wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Kryteria i termin wyboru ofert.

1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

a) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

b) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

d) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Otwarcie w dniu 16.07.2021 r., o godz. 800 w siedzibie Urzędu w Radecznicy.  Konkurs ma charakter jawny.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Radecznicy.

4. Wybór ofert nastąpi w ciągu 10 dni.

VII. W 2019 roku Gmina Radecznica na realizację  zadania:  

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży przeznaczyła kwotę 13 186,13 zł.

2. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji i podmiotów służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień – nie wpłynęła żadna oferta.

W 2020 roku Gmina Radecznica nie realizowała zadania ze względu na czas epidemii – Covid-19.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania kandydatów  na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 09.07.2021 r.

Z możliwości wskazania przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłączone są organizacje  i podmioty biorące udział w konkursie.

załączniki:

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1165638

Szukaj