Radecznica, dnia 27.12.2013 r.

 

ZD.6220.4.2013

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Zgodnie z art. 61 §1 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek: Piotr Barwiński “Atlanta” Firma Konsultingowo-Handlowa ul Bursztynowa 32/6,

20-576 Lublin z dnia 23.12.2013r.(data wpływu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji paneli fotogalwanicznych o mocy do 100 kW na działce nr 503/2  w miejscowości Zaburze.

 

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 13 - w godz.8ºº-15ºº.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Ponadto, na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 art. 78 ust.1 powołanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. - pismem z dnia 27.12.2013 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Lublinie OT Zamość o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

/-/ Wójt Gminy
mgr Gabriel Gąbka

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy

  2. A/a

logo2
1326951

Szukaj