Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 19.03.2021 r.

ZD.271.20.1.2021

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Radecznica  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 846818001; fax: 846818041 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę kruszywa drogowego na teren Gminy Radecznica.

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130.000 PLN.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa ok. 400 ton kruszywa drogowego frakcji 31,5 - 63 mm do remontu dróg  na terenie  gminy Radecznica spełniającego normę PN-EN 13242+A1:2010 potwierdzoną certyfikatem zgodności.

3.  Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1) Dostawa kruszywa obejmująca oprócz sprzedaży samego kruszywa: pozyskanie, załadunek, ważenie,  transport i rozładunek kruszywa na wskazanych przez Zamawiającego drogach i miejscach na terenie gminy Radecznica.

2) Rozładunek i odbiór materiałów odbywać się będzie w dni robocze, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli poszczególnych dostaw poprzez wykonanie ważenia.

4. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846826851, fax 846818041, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w godz. 08.00 – 15.00.

5. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Oferty należy sporządzić w formie pisemnej wg formularza stanowiącego załączniki do niniejszego zapytania (formularz ofertowy załącznik nr 1). Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych faxem lub e-mailem.

2) W formularzu ofertowym należy podać cenę netto za 1 tonę oferowanego kruszywa drogowego z dostawą we wskazane miejsce na terenie Gminy Radecznica. Do wykazanej ceny doliczyć podatek VAT oraz wartości zsumować.

3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

7.  Sposób obliczenia ceny:

1) Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

2) Wynagrodzenie płatne będzie tylko za dostarczony przedmiot zamówienia.

8. Oferty składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta - Dostawa kruszywa drogowego – 31,5-63 mm” w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 31.03.2021 r. do godz. 12.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godz. 12.20 w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy pokój nr. 1.

10. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jedynym kryterium tj. cena.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

12. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (wzór umowy załącznik nr 2).

13. Wypłata wynagrodzenia:

1) Wypłata wynagrodzenia za dostarczone kruszywo odbywać się będzie miesięcznie (po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca) przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

2) Realizacja wypłaty w terminie do 30 dni od złożenia rachunku/faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

3) Wysokość wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn udokumentowanego dostarczonego kruszywa i stawki podanej w ofercie za 1 tonę w danym okresie.

14. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

15. Załączniki:

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1067276

Szukaj