Radecznica, dnia 16.02.2021 roku

Znak: ZP.271.8.2020

  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający - Gmina Radecznica,  działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica”.

Uzasadnienie:

Zamawiający podczas trwania postępowania ustalił, że postępowanie obarczone jest nieusuwalnymi wadami polegającymi na:

 

A.  Naruszeniu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia rozbieżnych danych dotyczących wymaganych parametrów opraw oświetleniowych.

W specyfikacji technicznej opraw oświetleniowych, Zamawiający wskazał, iż oprawy w miejscowości Zaburze powinny mieć moc 80 W oraz temperaturę barwową 4500 K,  natomiast zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oprawy winny mieć moc nominalną 57W oraz temperaturę barwową 4000K. Wyżej wskazana rozbieżność mogła mieć wpływ na decyzję potencjalnych Wykonawców odnośnie uczestnictwa w przedmiotowym przetargu, a co za tym idzie miała też wpływ na jego wynik. W konsekwencji należy przyjąć, iż powyższe uchybienie stanowi naruszenie wyrażonej w art. 7 Ustawy PZP zasady uczciwej konkurencji oraz przejrzystości postępowania,  bowiem w niedopuszczalny sposób ograniczyło to  konkurencję, eliminując z postępowania Wykonawców, którzy mogliby złożyć ważną, podlegającą merytorycznej ocenie ofertę, a tego nie uczynili ze względu na  wadliwy opis przedmiotu zamówienia. Powyższe błędy w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiały zapewnienie porównywalności złożonych ofert. Zgodnie z orzecznictwem KIO Opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 p.z.p. umożliwia wykonawcy bez żadnych wątpliwości i dodatkowych interpretacji zidentyfikowanie, z jakich elementów składa się zamówienie, co będzie konieczne i niezbędne do jego realizacji, jak również pozwala obliczyć cenę oferty, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istota przepisu art. 29 p.z.p. sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje.[1] Naruszenie art. 29 ust. 1 p.z.p. następuje co do zasady w sytuacjach, w których zamawiający dokona opisu przedmiotu zamówienia (w szerokim znaczeniu - a więc również np. warunków realizacji umowy) w sposób niekompletny, niedokładny, niezrozumiały czy wewnętrznie sprzeczny.[2] Odnosząc się do cech stwierdzonych wyżej wad (w świetle przesłanek unieważnienia postępowania wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy) należy stwierdzić, że są one w tym momencie nieusuwalne w świetle przepisów art. 38 ust. 4b ustawy Pzp. Wady te stanowią podstawę do unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Stosownie do tych przepisów Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Odnosząc się do treści art. 146 ust. 6 ustawy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Zamawiający nieprawidłowo opisał przedmiot zamówienia w efekcie czego Wykonawcy, którzy byli potencjalnie zainteresowani uzyskaniem zamówienia, dysponujący rozwiązaniami spełniającymi obiektywnie wymagania zamawiającego nie byli w stanie złożyć ważnej oferty. Oznacza to, że spora grupa potencjalnych Wykonawców została pozbawiona możliwości złożenia oferty i tym samym mogło to mieć wpływ na wynik postępowania (Wykonawcy ci mogli potencjalnie złożyć oferty korzystniejsze od Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu). Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 PZP. Postępowanie dotknięte jest wadą (naruszenie art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), która jest nieusuwalna (w momencie, gdy upłynął już termin składania ofert nie można dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu) i jest podstawą unieważnienia umowy w parciu o art. 146 ust. 6 Pzp (naruszenie przepisów ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania).

W wyroku nr 1488/14 KIO stwierdziła, że naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy polegające na niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienie obliguje zamawiającego do unieważnienia postępowania (podobnie w wyroku z dnia 27 maja 2014 r. /KIO 914/14/ KIO oraz w wyroku z 20 listopada 2012 r. KIO 2428/12).

W niniejszych okolicznościach, przyjąć więc należy, iż przedmiot zamówienia został opisany  w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

B.  Naruszeniu art. 29 ust. 2 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych.

W tych okolicznościach należy stwierdzić, iż Zamawiający naruszył wyrażoną w art. 7 zasadę przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, skonkretyzowaną w art. 29  ust.  2  i 3 Ustawy PZP, polegającą na zakazie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz przez wskazanie znaków towarowych.

Na etapie badania ofert, Zamawiający stwierdził, że w zamieszczonym projekcie  budowlano-wykonawczym wskazane są znaki towarowe. W niniejszych okolicznościach, przyjąć więc należy, iż przedmiot zamówienia został opisany  w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.

Opisywane powyżej  wady postępowania są  nieusuwalne na etapie oceny ofert oraz mogła mieć wpływ na jego wynik, poprzez zmianę/ograniczenie kręgu podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu ze względu na wskazanie znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia.  Skoro więc Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując określone znaki towarowe, należy stwierdzić, iż nie zapewnił Wykonawcom podstawowych praw zagwarantowanych Ustawą.  W konsekwencji wskazanie znaków towarowych  w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwiło Wykonawcom  złożenie  oferty nniepodlegającej odrzuceniu, tj. takiej której treść będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odnosząc się do cech stwierdzonych wyżej wad (w świetle przesłanek unieważnienia postępowania wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy) należy stwierdzić, że są one w tym momencie nieusuwalne. Wady te stanowią podstawę do unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Stosownie do tych przepisów Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Odnosząc się do treści art. 146 ust. 6 ustawy należy stwierdzić, że wskazane wady spowodowały, że Wykonawcy, którzy byli potencjalnie zainteresowani uzyskaniem zamówienia, dysponujący rozwiązaniami spełniającymi obiektywnie wymagania zamawiającego nie byli w stanie złożyć ważnej oferty. Oznacza to, że spora grupa potencjalnych Wykonawców została pozbawiona możliwości złożenia oferty i tym samym mogło to mieć wpływ na wynik postępowania (Wykonawcy ci mogli potencjalnie złożyć oferty korzystniejsze od Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu).

Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu  o przepisy art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust. 6 PZP. Postępowanie dotknięte jest wadą (naruszenie art. 7 ust 1 i art. 29 ust. 2 i  3 ustawy), która jest nieusuwalna (w momencie, gdy upłynął już termin składania ofert nie można dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w oparciu o art. 146 ust. 6 Pzp (naruszenie przepisów ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania).

 

 WÓJT GMINY 

Marian Szuper

                                                                                  

[1] Uchwała KIO z dnia 10 maja 2018 r. KIO/KD 17/18

[1] Wyrok KIO z dnia 11 stycznia 2018 r. KIO 2730/17

logo2
1403391

Szukaj