Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

                                                                                                                    Radecznica 12.02.2021 r.

ZP.271.14.9.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019. poz.1843 ze zm.) informuję, iż w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze”

1.Wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA – BUD” Andrzej Sobczyk

27 – 600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

nazwa i adres wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium  okres gwarancji

łącznie

1

KABAT BRUK Jarosz Grzegorz

Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów

oferta odrzucona

2

ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST”  Spółka z o.o. Mokre 24D; 22-400 Zamość

48,79

40,00

88,79

3

„MELITOR” Sp. z o.o.20-637 Lublin  ul. Rzeckiego 21

32,67

40,00

72,67

4

PRAKTIBUD – Adam Gwizdała

ul. Sybiraków 6, 22 – 600 Tomaszów Lubelski

42,36

40,00

82,36

5

PRZEDSIĘBIORSTWO Usługowo Handlowo Produkcyjne „ATOS” Eksport – Import Tadeusz Skakuj 23-400 Biłgoraj, ul. Bagienna 45

43,23

40,00

83,23

6

PW „STACHYRA” Stanisław Stachyra

Halinówka 14A   24-204 Wojciechów

34,29

40,00

74,29

7

„WOJTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siennica Nadolna 49,  22-302 Siennica Nadolna

oferta odrzucona

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA – BUD” Andrzej Sobczyk 27 – 600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A 

60,00

40,00

100,00

9

Budownictwo Drogowe Groszek Piotr

23-225 Szastarka,  Majdan Obleszcze 4

49,37

40,00

89,37


3. W postępowaniu zostały odrzucone oferty:

1) KABAT BRUK Jarosz Grzegorz Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019. poz.1843 ze zm.) ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z warunkami wskazanymi w rozdz. XI ust. 4 opis przygotowania oferty oraz rozdz. XIII ust. 2 opis sposobu obliczenia ceny specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca był zobowiązany obowiązkowo załączyć do oferty kosztorys ofertowy czego nie uczynił.

2) WOJTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siennica Nadolna 49, 22 – 302 Siennica Nadolna.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz.1843) ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z warunkami wskazanymi w rozdz. XI ust. 4 opis przygotowania oferty oraz rozdz. XIII ust. 2 opis sposobu obliczenia ceny specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca był zobowiązany obowiązkowo załączyć do oferty kosztorys ofertowy czego nie uczynił.

4. W postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1477815

Szukaj