Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 31-12-2020 r.

 ZD.271.23.1.2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

na „dostawę oleju opałowego”

 

I. Zamawiający

Gmina Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie, 22-463 Radecznica, ul. B. Prusa 21, tel.: 846826851, fax: 846818041, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 w ilości ok. 5,5 m3.

IV. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia. 14-01-2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostawy oleju opałowego lekkiego w miejsce wskazane przez zamawiającego – Radecznica, ul, B. Prusa 21.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami:

Podstawową formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna. Dopuszczalną formą porozumiewania się z Wykonawcami jest poczta elektroniczna. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wykonawca składający wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia droga elektroniczną winien je przekazywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846826851, fax 846818041, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz. 08.00 – 15.00

IX. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.

7. Oferty składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Oferta „dostawa oleju opałowego lekkiego”.

8. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca otrzyma zamówienie , reklamacje odnośnie warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 8.01.2021 r. do godz. 12.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.01.2021 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy pokój nr. 1.

XI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę brutto za 1m3 w złotych polskich.

2. W zaoferowanej cenie winny być ujęte wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

3. W formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 należy wskazać wartość brutto oraz wyodrębnioną stawkę podatku VAT.

4. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty winna być wpisana w formularz ofertowy, jako cena brutto z podatkiem VAT i tak wyznaczona będzie podlegała ocenie.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewu w złotych polskich, termin zapłaty 30 dni.

XII. Opis kryteriów oceny ofert – cena 100%

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty

XIV. Załączniki

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1300244

Szukaj