Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 16.12.2020 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, iż w postępowaniu na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych)

wybrana została oferta złożona przez:

Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie

Plac Tadeusza Kościuszki 31

22-460 Szczebrzeszyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie podanych w zaproszeniu kryteriów.

Streszczenie złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

WIBOR 1M
w zł

Marża w zł

Cena brutto w zł

1

Bank Spółdzielczy
w Szczebrzeszynie

Plac Tadeusza Kościuszki 31

22-4460 Szczebrzeszyn

12 625,05

55 036,44

67 688,49 zł

 

Sporządziła:

Magdalena Krzyszczak

                                                                                                  Zatwierdzam:   

    Wójt Gminy     

        /-/ Marian Szuper