Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 08.12.2020 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Radecznica zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie  2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

Zamawiający:
Gmina Radecznica
reprezentowana przez

Wójta Gminy – Mariana Szupera
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica
tel. 084 68 18 001    fax. 084 68 18 041                                                                                          

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

http://www.bip.gminaradecznica.pl/
 


     Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem cenowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie  kredytu długoterminowego w wysokości  2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 roku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu dla Gminy Radecznica w kwocie 2 200 000,00  PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych)  z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 roku. Przewidywany termin uruchomienia kredytu przez Bank do 30 grudnia 2020 r. Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

1. Warunki spłaty kredytu:

- Okres kredytowania  na   lata: od dnia podpisania umowy – do  30.06.2025 r.

- Kredyt zostanie spłacony w ratach począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.

- Spłaty rat kapitałowych dokonywane będą w terminach:

   30.06.2021 r. - 410.000,00 zł.

   30.06.2022 r. - 410.000,00 zł.

   30.06.2023 r. - 400.000,00 zł.

   30.06.2024 r. - 400.000,00 zł.

   30.06.2025 r. - 400.000,00 zł.

- Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty (salda kredytu) na ostatni dzień każdego miesiąca.

- Kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w Banku w okresie obowiązywania umowy.

- Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożone  oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.

2. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu:

a/ niewykorzystania całości kredytu, 

b/ zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie kwot i terminów, 

 c/ wcześniejszej spłaty rat kredytu,

d/ nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert.

3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej /PLN/.

4. Do formuły naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.

5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.

6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat  związanych  z realizacją umowy o udzielenie kredytu.

7. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M wg stanu na dzień 10 grudnia 2020 r.

8. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

9. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.

10. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" - Zał. Nr 1.

11. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) formularz ofertowy wg załączonego wzoru, stanowiący zał. nr 1,
b) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2020r. poz. 1896 ze zm. /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania cenowego.

Miejsce i czas złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  do  Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem "kredyt długoterminowy", w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz.1000.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 10:10  w Urzędzie Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica.

13. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 3 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pozostałe istotne informacje:

Na podstawie art. 15 zo pkt. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z pózn. zm.) Zamawiający informuje, że:

- do zapytania załączona zostaje Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu,

- uchwała upoważniająca Wójta Gminy Radecznica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy.

Ewentualne zapytania kierować telefonicznie:                                

1. Bożena Kiesz - Skarbnik Gminy Radecznica, telefon 84 68 18 001.

 

Zatwierdzam     

Wójt Gminy Radecznica

/-/ Marian Szuper  

 

Załączniki:

 

logo2
1300261

Szukaj