Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

       Radecznica 24.11.2020 r.

ZP.271.10.8.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                              

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Radecznicy”

       Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz.1986)  informuję, iż w oparciu art. 94 ust. 3 Ustawy w związku z niewniesieniem przez wybranego Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wybrana została oferta złożona przez:

Usługi Budowlane Łukasz Kur, Panasówka 26, 23-407 Tereszpol       

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest kolejną najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper 

logo2
1477795

Szukaj