Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 13.11.2020 r.

ZD.7226.21.1.2020

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 846818001 zwana dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Radecznica.

1. Postepowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro.

2. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych polegające na odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego, zwalczaniu gołoledzi oraz śliskości pośniegowej na terenie Gminy Radecznica.

3. Łączna długość chodników do utrzymania wynosi 10600 metrów bieżących. które są zlokalizowane w następujących miejscach:

1) Przy drodze nr 3200L w miejscowościach Zaporze i Radecznica, długości 3,550 km o szerokości od 1,5 m do 2,0 m.

2) Przy drodze nr 3202L w miejscowości Radecznica długości 0,279 km o szerokości 2,0 m.

3) Przy drodze nr 3200L w miejscowości Zaburze długości 1.110 km o szerokości 2,0 m.

4) Przy drodze nr 3200L w miejscowości Gorajec-Stara Wieś długości 0,920 km o szerokości 1,5 m.

5) Przy drodze 2919L w miejscowościach: Gorajec-Zagroble, Wólka Czarnostocka i Czarnystok długości 3,670 km o szerokości od 1,3 do 2,0 m.

6) Przy drodze 2915L w miejscowości Trzęsiny długości 0,590 km o szerokości od 1,0 m do 1,2 m.

7) Przy drodze nr 2910L w miejscowości Latyczyn długości 0,490 km o szerokości od 1,6 m do 2.0 m.

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1) Zapewnienie sprzętu niezbędnego i odpowiedniego do realizacji przedmiotu zamówienia (piasek i mieszankę solno-piaskową przekaże Zamawiający).

2) Ze względu na specyfikę zamówienia zapewnić gotowość do pracy sprzętu o różnej porze i dniach ustawowo wolnych od pracy.

3) Przystąpić do pracy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenie od osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

5. Częstotliwość zleceń uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania prac. Wykonawca może polegać na podwykonawcach. W przypadku korzystania z podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich prace i wywołane skutki.

8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846826851, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz.8.00 do 15.00.

9. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2021 r.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wg formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania faxem lub e-mailem.

2) W formularzu należy podać cenę za jeden kilometr jednokrotnego zabiegu związanego z utrzymaniem bez względu na rodzaj prac tzn. czy jest to samo odśnieżanie, posypywanie czy tez oba zabiegi łącznie. Do wskazanej ceny doliczyć VAT oraz wartości zsumować.

3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Sposób obliczania ceny:

1) Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

2) W przypadku osób składających ofertę, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a z którymi zostanie zawarta umowa cywilno- prawna, umowa zlecenie lub umowa o dzieło w cenie należy ująć wszystkie koszty związane z wypłatą wynagrodzenia w tym m. in. składniki na ubezpieczenie społeczne jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia.

3) Zaznaczamy, iż wynagrodzenie płatne będzie tylko za wykonaną pracę, więc w cenie oferty należy uwzględnić m. in. koszty wynikające z zapewnienia gotowości ludzi i sprzętu, przejazdu bądź przerzutu sprzętu na oddalone od siebie odcinki itd.

4) Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsc świadczenia usług, ponieważ Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca otrzyma zamówienie, reklamacje odnośnie warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

12. Oferty składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta – Odśnieżanie chodników” w Urzędzie Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, pok. nr 5 – sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 23.11.2020 r. do godz. 12.00.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy pok. nr 1.

14. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jedynym kryterium tj. cena.

15. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postepowania bez wyboru żadnej z ofert.

16. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

17. Wypłata wynagrodzenia:

1) Wypłata wynagrodzenia za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie (po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca ) przelewem na wskazany rachunek bankowy.

2) Realizacja wypłaty w terminie 7 dni od złożenia rachunku/faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

3) Podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia oraz wystawienia rachunku/faktury będzie miesięczny raport zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentujący ilość wykonanych prac przy zimowym utrzymaniu chodników w kilometrach.

4) Wysokość wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn udokumentowanych kilometrów pracy i stawki podanej w złożonej ofercie.

18. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Kodeks cywilny.

19. Załączniki:

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper 

logo2
1142440

Szukaj