Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 04.11.2020 r.

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie, 22-463 Radecznica,

ul. B. Prusa 21, tel.: 846826851, fax: 846818041, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. zaprasza do składania ofert.

 

1. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa wielootworowych żelbetowych płyt drogowych typu JOMB o wymiarach 100x75x12 cm podwójnie zbrojonych wraz z rozładunkiem na terenie Gminy Radecznica w miejscowościach: Zaburze, Zakłodzie, Gorajec Zagroble Kolonia.

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający ma zamiar przeznaczyć kwotę brutto – 30.650,69 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt 69/100).

3. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia. 11. 12. 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostawy w miejsca wskazane przez zamawiającego – miejscowości: Zaburze, Zakłodzie, Gorajec Zagroble Kolonia.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełnienie w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem – zał. nr 2 do zapytania.

 • Dysponowanie przez Wykonawcę niezbędna wiedzą i doświadczeniem.

Zamawiający nie  określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem – zał. nr 2 do zapytania,

 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie  określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem – zał. nr 2 do zapytania,

 • Znajdywanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie  określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w warunku składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem – zał. nr 2 do zapytania,

5. Opis sposobu przygotowania oferty

 • Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
 • Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.

6. Kryteria wyboru oferty:

    Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jedynym kryterium tj. ilość dostarczonych płyt drogowych typu JOMB w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

7. Oferty składać pisemnie wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1 (pocztą, faxem, e-mailem) oznaczonych/zatytułowanych „Dostawa płyt drogowych typu JOMB” w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, fax: 846818041, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 16.11.2020 r. do godz. 12.00.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846826851, fax 846818041, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz. 08.00 – 15.00.

XI. Opis sposobu obliczania ceny:

 • Wykonawca określa ilość płyt typu JOMB, którą dostarczy za kwotę brutto – 30.650,69 zł.
 • W kwocie 30.650,69 zł winny być ujęte wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
 • W formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 należy wskazać ilość oferowanych płyt dla Zamawiającego.
 • Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewu w złotych polskich, termin zapłaty 14 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy, pokój nr 5.

XIII. Postanowienia końcowe:

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
 • W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XIV. Załączniki:

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper