Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 03.11.2020 r.

ZD.271.8.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę 27 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej  Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1

Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o.

ul. Plebańska 3/8, 44-100 Gliwice

54 929,34

Brak karty katalogowej oferowanych urządzeń oraz aktualnego odpisu

 z właściwego rejestru lub z CEIDG

2

AWM Technology Aneta Starzyk

ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom

54 810,00

 

3

Wilanka Sp. z o.o.

ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

53 335,26

 

4

Sklep komputerowy VIST

ul. Lwowska 62, 22-400 Zamość

51 973,65

 

Wybrana została oferta złożona przez:

Sklep komputerowy VIST ul. Lwowska 62, 22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1300249

Szukaj