Radecznica 27.11.2013 r.
 
 ZP.6733.2.2.2013
  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 ) zawiadamiam, że w dniu 27.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przepustu i rowu odpływowego z przepustu drogi powiatowej nr 2919L w miejscowości Czarnystok działki nr ewid. 2483 i 3411 w gminie  Radecznica

Osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne będące stronami w sprawie mogą zapoznać się z lokalizacją przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Radecznicy pokój nr 8.

logo2
1300249

Szukaj