WÓJT GMINY                                                                    

RADECZNICA

Radecznica 02.10.2020 r.

 ZP.6733.6.6.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.10.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej nN gołej na kablową w celu zasilenia pawilonu handlowego na działkach nr ewid.: 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1962, 1140, 1141, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1174, 1176, 1327, 1328, 1332, 1337, 1338, 1409, 1408, 1407, 1398, 1396, 1380, 1382, 1945/1, 1397 w obrębie 0013 Radecznica w gminie Radecznica.

      W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

     Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1300261

Szukaj