Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 02.10.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

 

1

 

PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki

 

 

2394,81

 

2

 

PETROLUX ANNA PAWŁAT, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

 

2392,35

Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX ANNA PAWŁAT, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper