Gmina Radecznica

   ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

 Radecznica 29.09.2020 r.

ZP.271.11.2020                                                              

  

Z A P Y T A N I E   C E N O W E

 

Gmina Radecznica zaprasza do składania ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizo – świetlicy w m. Gorajec - Stara Wieś

1. Zamawiający: Gmina Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 846818001, fax. 846818041.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej elektrycznej instalacji wewnętrznej obejmującej m.in.:

1) Wewnętrzne linie zasilające.

2) Tablice obwodowe.

3) Układanie przewodów.

4) Instalacja oświetlenia podstawowego.

5) Instalacja oświetlenia awaryjnego.

6) Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz. 230V

Szczegółowy zakres przedstawia załączony dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót.

3. Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 30.11.2020 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

4. Części zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Oferty wariantowe   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami;

1) Podstawową formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna. Dopuszczalną formą porozumiewania się z Wykonawcami jest poczta elektroniczna. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

2) Wykonawca składający wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia drogą elektroniczną winien je przekazywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Jarosław Wachowicz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica tel. 846826851, fax 846818041, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz. 08.00 – 15.00

8. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2) Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

3) Oferta winna być podpisana przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.

4) W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę brutto całości zamówienia oraz podatek VAT.

5) Do formularza ofertowego obowiązkowo należy dołączyć kosztorys ofertowy.

6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, innych niż uzyskanych od osób upoważnionych przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia.

8) Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.

9) Oferty składać w zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem: Oferta „Instalacja elektryczna remizo – świetlicy w m. Gorajec – Stara Wieś”.

10) Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca otrzyma zamówienie, reklamacje odnośnie warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert     

1) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr  5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21,  22 – 463 Radecznica  do dnia 08.10.2020 r. do godz. 1000.

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2020 r. o godzinie  1015 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pokój nr 1.

10. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Obliczając cenę oferty należy sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o załączony przedmiar robót. Kosztorys ofertowy stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.

2) Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić oprócz wartości samych robót budowlano-montażowych również wszelkie inne koszty towarzyszące warunkujące wykonanie całości zadania jak np.:

- organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

- zapewnienie osoby do kierowania robotami budowlanymi posiadającej stosowne uprawnienia,

- zapewnienie bezpieczeństwa oraz do skutecznego zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,

- zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie robót,

- wykonanie badań i sprawdzeń,

- próby, pomiary, odbiory,

- przywrócenia miejsca robót do stanu pierwotnego,

- zapewnienie gwarancji i rękojmi w wymaganym okresie,

- pokrycia roszczeń za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim,

3) Pozycje, dla których nie zostaną wystawione ceny uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu i nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu.

4) Elementy robót  niewycenione a wynikające wprost z dokumentacji Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

5) Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

11. Opis kryteriów oceny ofert -   cena 100%.

12. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy na warunkach opisanych w dokumentacji niniejszego zamówienia. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z pozostałych ofert.

2) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania oraz danych zawartych w ofercie. Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik.

13. Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

2) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

14. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-  posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

15. Załączniki:

 

Radecznica dnia  29 września 2020 r.

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

logo2
1165640

Szukaj