Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 25.09.2020 r.

ZD.271.18.1.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

        Gmina Radecznica  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 846818001; fax: 846818041 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie remontu drogi w miejscowości Zaburze, Gmina Radecznica.

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

2. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi poprzez odcinkowe umocnienie płytami betonowymi ażurowymi podwójnie zbrojonymi typu JOMBw miejscowości Zaburze, działki nr ewid. 630, 631.

3. Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony kosztorys ofertowy – załącznik nr 2.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest  Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846826851, fax 846818041, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz. 08.00 – 15.00.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do 4  grudnia 2020 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych faxem lub e-mailem,

2) oferta winna być podpisana przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy,

3) w formularzu ofertowym należy podać łączną cenę netto całości zamówienia. Do wykazanej ceny doliczyć podatek VAT oraz wartości zsumować,

4) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, innych niż uzyskanych od osób upoważnionych przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia,

6) pozycje, dla których nie zostaną wystawione ceny uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu i nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu,

7. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia.  Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Oferty składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta – Remont drogi w m. Zaburze” w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 09.10.2020 r. do godz. 12.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pokój nr. 1.

10. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jedynym kryterium tj. cena 100 %.

11. Obliczając cenę oferty należy sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar zawarty w punkcie 2 niniejszego zaproszenia. Następnie wyliczone wartości przenieść do formularza ofertowego. Kosztorys ofertowy stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.

12. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić oprócz wartości samych robót budowlano-montażowych również wszelkie inne koszty towarzyszące warunkujące wykonanie całości zadania jak np.:

1) organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

2) zapewnienie osoby do kierowania robotami budowlanymi posiadającej stosowne uprawnienia,

3) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, pieszym i właścicielom przyległych posesji, w razie potrzeby dostarczenie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia, oświetlenia, znaków ostrzegawczych itp. oraz do skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych,

4) zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie budowy,

5) przywrócenie terenu robót oraz terenów przyległych do stanu pierwotnego,

6) pokrycie roszczeń za ewentualne szkody wyrządzone osom trzecim

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest obowiązany do udzielenia pisemnej gwarancji na okres min. 36 miesiące i do podpisania umowy na warunkach opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z pozostałych ofert.

14. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa wg wzoru – załącznik nr 2.

15. Realizacja wypłaty po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od złożenia rachunku/faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

17. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

18. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym  z niniejszym postępowaniem,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

a) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

b) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny. Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres związany z archiwizacją dokumentów.

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

19. Załączniki:

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1165627

Szukaj