WÓJT GMINY                                                                       

RADECZNICA

   Radecznica, dnia 25.09.2020 r.

GOD.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Radecznica  zawiadamia strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ujęcia wody „Gorajec 2” na działkach nr ewid. 111/2, 110, 108 48, 143, 134, 1555, 1557/1, 1557/2, 1557/3, 1572, 133 Obręb 0005 Gorajec- Zagroble”.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania  z materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21, w pokoju 13, w terminie 14 dni: od 25 września 2020 r. do 10 października 2020 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

W tym samym czasie można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznica oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w miejscowości Gorajec-Zagroble.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                  

Niniejsze obwieszczenie podano po publicznej wiadomości dnia 25.09.2020 r. na okres 14 dni.

  

 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

Otrzymują:

        1. Wnioskodawca

        2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa

        3. A/a 

logo2
1300261

Szukaj