Radecznica 27.11.2013 r.
  
ZP.6733.1.2.2013
  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 27.11.2013 r. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu chodnika przy drodze nr 2919L w miejscowości Wólka Czarnostocka działka nr ewid. 149 i Czarnystok działka nr ewid. 2483 w gminie  Radecznica

 

           Osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne będące stronami w sprawie mogą zapoznać się z lokalizacją przedmiotowej inwestycji w Urzędzie Gminy w Radecznicy pokój nr 8.

 
logo2
1300248

Szukaj