WÓJT GMINY                                                                    

RADECZNICA

Radecznica, dnia 04.09.2020 r.

ZP.6733.3.7.2020

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293.), zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV i złącz kablowych SN w m-ci Radecznica i Zaporze gm. Radecznica w ramach zadania: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Radecznica – Obwodowa 1, stacji trafo 15/0,4 kV Radecznica 1, 2, 3, Radecznica Gospoda, Zaporze 1, 2 i linii nN na kablowe oraz budowa kontenerowej stacji trafo Radecznica 5 w m. Radecznica i Zaporze”.

Na działkach nr ewidencyjny:

Obręb 0013 Radecznica działki nr ewidencyjny: 1945/2, 122/2, 394, 877/5, 1865/3, 1865/4, 1809/1, 1809/2.

W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski. 

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1279949

Szukaj