Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546 

Radecznica, 03.09.2020 r.

 

ZD.271.16.1.2020

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

      Gmina Radecznica, ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 846818001; fax: 846818041 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac ziemnych polegających na konserwacji i czyszczeniu rowów burzowych sprzętem mechanicznym na teren Gminy Radecznica.

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja i czyszczenie rowów burzowych sprzętem mechanicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Radecznica na odcinku o łącznej długości ok. 1300 mb.

3.  Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- odmulenie rowów burzowych,

- odkrzaczenie i karczowanie drzew oraz krzewów.

Po stronie Wykonawcy zamówienia należy usuwanie i unieszkodliwianie odpadów powstałych podczas wykonywania zamówienia oraz plantowanie ziemi.

Szczegółowy zakres prac ustalony będzie z Zamawiającym w miarę występowania potrzeb ich wykonania, na podstawie oferowanej ceny netto za 1 mb. konserwacji rowu burzowego.

4. Oferowana cena nie może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846826851, fax. 846818041, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz. 8.00-15.00.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty podpisania umowy do dnia 25.11.2020 r.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- oferty należy sporządzić w formie pisemnej wg formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (formularz ofertowy załącznik nr 1). Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych faxem lub e-mailem,

- w formularzu ofertowym należy podać cenę netto za 1 metr bieżący konserwacji rowu burzowego na terenie Gminy Radecznica. Do wykazanej ceny doliczyć podatek VAT oraz wartości zsumować,

- każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

8. Sposób obliczenia ceny:

- cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- wynagrodzenie płatne będzie za wykonany przedmiot zamówienia.

9. Oferty składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta – Odmulanie rowów burzowych” w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 15.09.2020 r. do godz. 12.00.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy pokój nr. 1.

11. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jedynym kryterium tj. cena.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

13. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania (wzór umowy załącznik nr 2).

14. Wypłata wynagrodzenia:

- wypłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

- realizacja wypłaty w terminie do 14 dni od złożenia rachunku/faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

- wysokość wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn udokumentowanej protokołem odbioru wykonanej konserwacji i odmulenia rowu burzowego oraz stawki podanej w ofercie za 1 mb.

15. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

16. Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Odmulanie rowów burzowych na terenie Gminy Radecznica”.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO:

1) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

16. Załączniki:

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,

- Wzór umowy – Załącznik nr 2.

 WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

logo2
1165628

Szukaj