Radecznica, 26.11.2013 r.

 
 
OGŁOSZENIE
 

 

Wójt Gminy Radecznica na podstawie art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Radecznica z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy i zaprasza do składania ofert.

I.  RODZAJ ZADANIA

Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Radecznica bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkoli.

- 1 dziecko z miejscowości Gaj Gruszczański 9 /dziecko na wózku inwalidzkim/do Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok Za Krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6 a,

- 1 dziecko z miejscowości Zakłodzie 93 A do Przedszkola Miejskiego Nr 13M w Zamościu ul. Wąska 7

- 1 dziecko z miejscowości Gorajec – Zastawie 17 do Przedszkola Specjalnego Nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu,

- 1 dziecko z miejscowości Gorajec – Stara Wieś 83 do Przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr 7 w Zamościu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH przeznaczonych na realizację zadania wynosi 58.000 zł /słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy, 00/100/.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm./.

 

2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

 

3. Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

 

4. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm./.

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

 

2. Dowożenie należy organizować w dni nauki szkolnej oraz zajęć przedszkolnych w godzinach zajęć ustalonych przez placówki.

 

3. Dowóz dzieci może odbywać się środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

4. Dzieci należy dowozić z miejsca zamieszkania oraz po zajęciach odwieźć do tego miejsca.

 

5. W czasie przewozu należy zapewnić stałą i wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi.

 

 V. TERMINY SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 w terminie do 19 grudnia 2013 r. w kopertach zamkniętych z oznaczeniem „oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych”.

  

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 

1. Oferty mogą składać podmioty uprawnione, którymi są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. /Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm./, które prowadzą działalność statutową w danej dziedzinie.

 

2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/.

 

3. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz przygotowane na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

 

4. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

 

- ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, zadeklarowaną przez oferenta jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie – wartość merytoryczną zadania i zgodność z treścią ogłoszenia

- ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 

5. Oferty spełniające określone kryteria będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Radecznica w celu opiniowania złożonych ofert.

 

6.Wyniki konkursu oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radecznicy.

 

7. Wybór ofert nastąpi w ciągu 4 dni.

 
VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I KOSZTACH Z NIMI ZWIĄZANYCH

 

1. W roku 2012 na realizację zadania publicznego p.n. „zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym z terenu gminy Radecznica bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkoli” przeznaczono kwotę 38.528 zł, w roku 2013 – 40.000 zł.

/-/ Wójt Gminy Radecznica
mgr Gabriel Gąbka

 

 

 

logo2
1300245

Szukaj