Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546 

Radecznica, 03.09.2020 r.

ZD.721.13.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem dróg na terenie Gminy Radecznica złożone zostały następujące oferty:

L.p.

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

1

Inspektor Nadzoru – mag. inż. Stanisław Schodziński,

ul. Armii Kraków 24b, 23-400 Biłgoraj

5950,00 zł

2

GLOBAL Albert Dragan, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin

6500,00 zł

3

Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Roboty Inżynieryjne i Budowlane Edward Łacek, Zagrody 30, 23-450 Goraj

6489,00 zł

Wybrana została oferta złożona przez:

Inspektor Nadzoru – mag. inż. Stanisław Schodziński,

ul. Armii Kraków 24b, 23-400 Biłgoraj

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia warunki oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zapytaniu cenowym.

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper