Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546 

Radecznica, 27.08.2020 r.

ZD.271.14.1.2020 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

  Gmina Radecznica  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 846818001; fax: 846818041 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego łamanego w miejscowości Podborcze w Gminie Radecznica.

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa drogowego łamanego na odcinku drogi długości 170 mb, szer. 3,2 m w miejscowości Podborcze w obrębie działki nr ewid. 177, w następującym zakresie:

L.p.

Podstawa

Opis robót

Jedn. miary.

Ilość

1

KNR 2-01 0119-04

 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim

m

170,0

2

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokość docelowo 40 cm

Krotność = 2

m2

544,000

3

KNR 2-01 0239 02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km; grunt kat. III – WYWÓZ UROBKU Z KORYTA

m3

217,600

4

KNNR 6 0104-04

+

KNR  2-31 0104-08

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie – docelowo gr. 25 cm

m2

544,000

5

KNNR 6 0113-01

 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o mineralnych frakcji 31,5 – 63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm

m2

544,000

6

KNNR 6 0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm – ZAMIAŁOANE MIAŁEM KAMIENNYM

m2

544,0

7

KNR 2-01 0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów , grunt kat. I-III, - PROFILOWANIE Z DOGĘSZCZENIEM POBOCZY Z GRUNTU RODZIMEGO UZYSKANEGO Z KORYTA – SZR. 05 m

m2

170,000

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Zbigniew Magdziarz, Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 846826851, fax 846818041, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w godz. 08.00 – 15.00.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się od dnia podpisania umowy do 4 listopada 2020 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza ofert składanych faxem lub e-mailem,

2) oferta winna być podpisana przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy,

3) w formularzu ofertowym należy podać łączną cenę netto całości zamówienia. Do wykazanej ceny doliczyć podatek VAT oraz wartości zsumować,

4) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę,

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, innych niż uzyskanych od osób upoważnionych przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia,

6) pozycje, dla których nie zostaną wystawione ceny uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu i nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu,

7. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia.  Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Oferty składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta – Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  w m. Podborcze” w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 04.09.2020 r. do godz. 12.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pokój nr. 1.

10. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jedynym kryterium tj. cena 100 %.

11. Obliczając cenę oferty należy sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiar zawarty w punkcie 2 niniejszego zaproszenia. Następnie wyliczone wartości przenieść do formularza ofertowego. Kosztorys ofertowy stanowi obowiązkowy załącznik do oferty.

12. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić oprócz wartości samych robót budowlano-montażowych również wszelkie inne koszty towarzyszące warunkujące wykonanie całości zadania jak np.:

1) organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

2) zapewnienie osoby do kierowania robotami budowlanymi posiadającej stosowne uprawnienia,

3) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, pieszym i właścicielom przyległych posesji, w razie potrzeby dostarczenie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia, świetlenia, znaków ostrzegawczych itp. oraz do skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych,

4) zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie budowy,

5) przywrócenie terenu robót oraz terenów przyległych do stanu pierwotnego,

6) pokrycie roszczeń za ewentualne szkody wyrządzone osom trzecim

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest obowiązany do udzielenia pisemnej gwarancji na okres min. 36 miesiące i do podpisania umowy na warunkach opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z pozostałych ofert.

14. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa wg wzoru – załącznik nr 2.

15. Realizacja wypłaty po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od złożenia rachunku/faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

17. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

18. Załączniki:

1) Formularz ofertowy.

2) Wzór umowy.

 

WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper