Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

 

Radecznica, 25.08.2020 r.

ZD.271.13.1.2020

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Radecznica zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem dróg na terenie Gminy Radecznica:

1. Zamawiający: Gmina Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 846818041, fax. 846818041.

2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z remontem n/w dróg na terenie Gminy Radecznica:

L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Długość odcinka drogi w km

Wartość przedsięwzięcia

1

Remont drogi w m. Gorajec-Zastawie w obrębie działki nr ewid. 935

0,160

66.520,65

2

Remont drogi w m. Gorajec-Zagroble w obrębie działki nr ewid. 908, 573

0,100

29.362,55

3

Remont drogi w m. Wólka Czarnostocka w obrębie działki nr ewid. 159

0,130

47.418,58

4

Remont drogi w m. Gorajec-Zagroble w obrębie działki nr ewid. 154

0,320

116.722,66

5

Remont drogi w m. Gorajec-Zagroble Kolonia w obrębie działki nr ewid. 286

0,180

58.343,64

6

Remont drogi w m. Podlesie Duże w obrębie działki nr ewid. 466, 470

0,180

51.141,19

7

Remont drogi w m. Zaporze w obrębie działki nr ewid. 663, 156

0,300

85.235,31

8

Remont drogi w m. Gruszka Zaporska w obrębie działki nr ewid. 27/10

0,345

107.491,31

9

Remont drogi w m. Latyczyn w obrębie działki nr ewid. 6072

0,280

96.672,10

 

3. W zakres nadzorowanych prac wchodzą także ewentualne roboty dodatkowe oraz usuwanie usterek.

4. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego - od dnia podpisania umowy do zakończenia robót lub terminu usunięcia wad i usterek.

5. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi do tej ustawy.

6. Inspektor zobowiązuję się do:

1) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych podlegających zakryciu,

4) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

5) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru,

6) pobytów na budowie według potrzeb wynikających z postępu robót i zaistniałych problemów, czy też w miarę potrzeb zgłaszanych przez inwestora lub kierownika budowy,

7) poniesienie pełnej odpowiedzialności prawnej za wykonaną przez siebie pracę oraz jej skutki,

8) sprawdzanie przedkładanych przez wykonawcę obmiarów robót i kosztorysów,

9) kontroli rozliczenia finansowego budowy,

10) wykonanie innych czynności wynikających z umowy i ustawy prawo budowlane.

 

7. W przypadku zainteresowania należy złożyć ofertę cenową wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1do niniejszego zaproszenia podając;

1) wynagrodzenie ryczałtowe z podatkiem VAT za całość przedmiotu zamówienia, oraz za poszczególne odcinki dróg,

2) dane osoby przewidzianej do pełnienia obowiązków.

8. Oferty należy składać w sekretariacie (pok. nr 5) Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica do dnia 2.09.2020 r. do godz. 10.00.

9. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną (z VAT).

10. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym  z niniejszym postępowaniem,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

a) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

b) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

logo2
1165630

Szukaj