WÓJT GMINY

RADECZNICA

           Radecznica, dnia 19.08.2020 r.

  

ZP.6733.7.7.2020

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 19.08.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kompleksu sportowo-rekreacyjnego obejmującego budowę siłowni zewnętrznej, zestawu street workout, 10 miejsc postojowych, przyłącza wodociągowego, oświetlenia terenu na słupach, utwardzenie terenu kostką brukową w postaci ciągu komunikacyjnego, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, nasadzenia roślinności oraz wymianę ogrodzenia na działce nr ew. 262 w obrębie 0016 Zaburze w gminie Radecznica.

      W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

     Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

 WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper 

logo2
1300238

Szukaj