Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 19.08.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup i dostawę 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnej Sieci Edukacyjnej z systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkiego internetu o wysokich przepustowościach”

złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

g.IT Solutions Michał Daszkiewicz

Malina 62, 99-300 Kutno

10 288,95

2

Sklep komputerowy VIST ul. Lwowska 62,

22-400 Zamość

9 840,00

Wybrana została oferta złożona przez:

Sklep komputerowy VIST ul. Lwowska 62, 22-400 Zamość

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

 

WÓJT GMINY       

/-/ Marian Szuper    

logo2
1165639

Szukaj