Gmina Radecznica

    ul. B. Prusa 21 22-463 Radecznica

                woj. lubelskie

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, dnia 12 sierpnia 2020 r.

GK.7011.55.2020

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, iż na zaproszenie do składania ofert na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w m. Latyczyn ze zmianą sposobu użytkowania na budynek „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 6149 położonej w m. Latyczyn” zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

Cena brutto

1

Pracownia projektowa „PIK” S.C. Anna i Maciej Pindurowie, ul. Szeroka 24, 44-240 Żory

98 264,70

2

Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

76 260,00

3

Pracownia projektowa „Multiprojekt” Grzegorz Furlepa, Radzięcin 39A, 23-440 Frampol

34 400,00

 

Wybrana została oferta złożona przez:

- nie wybrano żadnej ze złożonych ofert

Uzasadnienie:

  1. Zamawiający na realizację przedsięwzięcia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 25 000,00 zł
  2. Nie została wybrana żadna oferta ponieważ cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekracza wysokość środków finansowych jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

    WÓJT GMINY  

 /-/ Marian Szuper

logo2
1190751

Szukaj