Gmina Radecznica

ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 12.08.2020 r.

 

ZP.271.9.5.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz.1986) informuję, iż w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn;."Remont Urzędu Gminy w Radecznicy”:

 1. Wybrana została oferta złożona przez:

P.R.B. „BUDREX” Mieczysław Smarkala i Wspólnicy S.J. Gorajec Zagroble 4b, 22-463 Radecznica

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Nr  

nazwa i adres wykonawcy

przyznana punktacja

kryterium ceny

kryterium  okres

gwarancji

łącznie

1   

P.R.B. „BUDREX” Mieczysław Smarkala i Wspólnicy S.J. Gorajec Zagroble 4b, 22-463 Radecznica

60,00

40,00

100,00

2   

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RETEX mgr inż. Zbigniew Jarosławski  Czarnystok 102, 22 – 463 Radecznica

49,76

40,00

89,76

  

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

4. W postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
1477815

Szukaj