WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 10.08.2020 r.

ZP.6733.2.5.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 7262, 7219, 7220, 7340, 7341, 7343, 7344, 7345, 7514, 7787, 7838, 7497, 7385, 7378, 7785, 7375, 7496, 7837, 7498, 7502 w miejscowości Latyczyn w gminie Radecznica,

W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

    WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

 

logo2
1300246

Szukaj