Gmina Radecznica
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica
woj. lubelskie
NIP 922-29-44-634 REGON 950368546


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu na wykonanie dokumentacji w ramach realizacji inwestycji:
Przebudowy i rozbudowy budynku po byłej szkole w m. Latyczyn ze zmianą sposobu
użytkowania na budynek „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 6149 położonej
w m. Latyczyn.


I. Zamawiający: Gmina Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie; 22 – 463 Radecznica, ul. B. Prusa 21. tel.: 84 681 80 01 fax : 84 681 80 41; e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II. Postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w ramach realizacji inwestycji:
Przebudowy i rozbudowy budynku po byłej szkole w m. Latyczyn ze zmianą sposobu użytkowania na budynek „Centrum opiekuńczo – mieszkalnego” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 6149 położonej w m. Latyczyn realizowanej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”.
2. Program należy opracować zgodnie z wytycznymi Programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” ogłoszonymi na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ma aktualnych podkładach geodezyjnych do celów projektowych we wszystkich branżach,
- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, - wykonanie innych opracowań wymaganych przez jednostki opiniujące i uzgadniające
dokumentacje projektową,
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz własności egzemplarzy przedmiotu umowy

IV. Części zamówienia; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Oferty wariantowe; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin realizacji zamówienia do 30.10.2020 r..

VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
- posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wszelkie wymagane
ustawowo uprawnienia budowlane niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszego postępowania (uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń oraz przynależność do PIIB).
2. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, bez podania przyczyny w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym
przez Zamawiającego.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
1. Podstawową formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna.
2. Dopuszczalną formą porozumiewania się z Wykonawcami jest poczta elektroniczna. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia
otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
3. Wykonawca składający wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia drogą elektroniczną winien je przekazywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Pani Magdalena Krzyszczak Urząd
Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica tel. 84 682 68 55, fax 846818041, email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz. 07.30 – 15.30.

X. Opis przygotowania oferty
1. Ofertę sporządza się z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszym zaproszeniu.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, innych niż uzyskanych od osób upoważnionych przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień
w sprawie zamówienia.
6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przygotowanie dokumentacji Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne” w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 5 sekretariat lub
nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica
do dnia 05.08.2020 do godz. 1100.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2020 r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. W ofercie należy podać łączną cenę brutto.

XIII. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy na warunkach opisanych w niniejszym zaproszeniu oraz danych podanych w złożonej ofercie.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z pozostałych ofert.
3. Postanowienia umowy zawarto w załączonym wzorze umowy.

XV. Załączniki :
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Prawo Zamówień Publicznych :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
- posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Radecznica dnia 28.07.2020 r.

Zatwierdzam:
WÓJT GMINY
/-/ Marian Szuper


 

logo2
1165635

Szukaj