NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2013 roku Gmina Radecznica przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, działek letniskowych oraz firmy, instytucje i osoby prowadzące działalność gospodarczą będą gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach tj. będą musieli zawrzeć umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej nie ma obowiązku podpisywania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych zrobi to za niego gmina. Zobowiązany jest natomiast do wypełnienia i złożenia do UG deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Radecznicy (deklaracja do pobrania:Zakładka Ekologia/Gospodarka odpadami):

  • pierwszą deklarację do dnia 30 kwietnia 2013 r.,

  • w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

  • w przypadku zmiany danych ujętych w deklaracji już złożonej.

 

W deklaracji, poza danymi identyfikującymi należy również wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych oraz przy zastosowaniu obowiązujących na terenie Gminy stawek obliczyć i wpisać miesięczną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, opłata ta wraz z odsetkami zostanie określona w drodze decyzji, a podatnik w trybie art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. z 1999r. Nr 83, poz. 930) będzie podlegał karze grzywny.

 

UWAGA! Do dnia 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości w celu uniknięcia podwójnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni rozwiązać umowę na odbiór i wywóz odpadów z dotychczasowym przedsiębiorcą, zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Brak rozwiązania umowy może skutkować ponoszeniem podwójnych opłat tj. do Gminy i do przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXII/106/2012 Rady Gminy Radecznica z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • w przypadku, gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny - 5 zł od osoby,

  • w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób nieselektywny - 8 zł od osoby.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na kwartał w terminach:

  • do 15 marca za I kwartał danego roku,

  • do 15 mają za II kwartał danego roku,

  • do 15 września za III kwartał danego roku,

  • do 15 listopada za IV kwartał danego roku

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

 

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Radecznicy lub przelewem na rachunek bankowy nr: 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

 

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych), a także zmniejszenie ilości dzikich wysypisk, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

 

Wszystkie uchwały dotyczące gospodarowania odpadami umieszczone są na stronie www.bip.gminaradecznica.pl w zakładce Rada Gminy/Uchwały

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań w zakresie wypełniania deklaracji proszę o kontakt:

 

 

Podstawa prawna:

 

Więcej informacji na:

Nasze Śmieci

OPIS NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 



 

 

 

logo2
1477798

Szukaj