OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 10 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Radecznica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
Gruszka Zaporska, Gaj Gruszczański, Zakłodzie
Szkoła Podstawowa, ul. Gwarna 4, 22-463 Radecznica
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
2
Mokrelipie, Zaburze
Szkoła Podstawowa, Zaburze 98A, 22-463 Radecznica
3
Radecznica, Latyczyn
Urząd Gminy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica
4
Zaporze, Podlesie Małe, Podlesie Duże
Budynek byłej Szkoły Podstawowej, ul. B. Prusa 65a,
22-463 Radecznica
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
5
Dzielce, Gorajec-Zagroble-Kolonia, Podborcze, Gorajec-Stara Wieś, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie
Szkoła Podstawowa, Gorajec-Stara Wieś 114, 22-463 Radecznica
6
Czarnystok, Trzęsiny, Wólka Czarnostocka
Szkoła Podstawowa, Czarnystok 129a, 22-463 Radecznica
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
7
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
w Radecznicy
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Radecznica najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Radecznica

Marian SZUPER     

logo2
1430322

Szukaj