Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.261.2018 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII.235.2018 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 110112L w miejscowości Zaburze, w części obejmującej § 2 uchwały i załącznik Nr 2 do uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.259.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 września 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII.234.2018 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radecznica, w części obejmującej § 2 ust. 3 uchwały.