Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Starosty Zamojskiego dot. wydanej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego: Budowa drogi gminnej 99
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 719/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 60
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wydanej decyzji administracyjnej ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 2 - Dzielce, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 706/1 97
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomność oznaczoną jako działka nr 612/5, położoną w obrębie geodezyjnym 19- Gorajec Zagroble Kolonia 59
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego dot. wydanej decyzji administracyjnej ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/1, położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 58
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2023 roku" 62
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin 67
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni S-1 i S-2 132
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 802/3 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 133
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 724/1 położoną w obrębie geodezyjnym 2-Dzielce 95
logo2
1477817

Szukaj