Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2015 r. 1133
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 1433
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 30 stycznia 2015 r. o otwartym konkursie ofert 1658
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13 stycznia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi Nr 3209L w miejscowości Gorajec-Zagroble 1248
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1324
O B W I E S Z C Z E N I E 1438
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 1360
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Radecznica z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 1299
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu 1285
Uchwała Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 1203
logo2
1190740

Szukaj