Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska 94
Ogłoszenie o społecznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2022" 127
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 117
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Zaburze 189
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa drogi gminnej nr 110119L 113
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec, poprzez poprawę jej systemu odwodnienia” 114
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 136
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV 114
Ochrona granicy państwowej. Zmiany w ustawie 165
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica z dnia 01 grudnia 2021 r. dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 137
logo2
1258833

Szukaj