Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Koretka przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 666
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej 688
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radecznica w 2019 roku 623
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznychw zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2019 roku 611
Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 609
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2019 roku o wydaniu decyzji udzielającej dla Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego 599
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol - Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 618
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego 814
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu 814
Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2910L Frampol - Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 772
logo2
1092272

Szukaj