Pokaż # 
Tytuł Odsłony
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. woj. 848 i dł. ok. 6,7 km” 13
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku" 14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska 25
Ogłoszenie o społecznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2022" 47
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 42
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Zaburze 64
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa drogi gminnej nr 110119L 49
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec, poprzez poprawę jej systemu odwodnienia” 54
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 74
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV 63
logo2
1195569

Szukaj