Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje prawne, dotyczące odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających w naszych domach. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podmiot odbierający odpady

 EKOMEGA Legieć Małek Sp.J.

ul. Szklarniowa 1C

22-400 Zamość

tel. 603-995-898

 Formularz deklaracji

Uchwała nr 99/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Radecznica

 

 Stawki

 • 10 zł miesięcznie od osoby  - w przypadku zbiórki selektywnej (odpady segregowane)
 • 20 zł miesięcznie od osoby - w przypadku zbiórki zmieszanej (odpady niesegregowane)

 

Terminy opłat

 • do 10 marca za I kwartał danego roku
 • do 10 czerwca za II kwartał danego roku
 • do 10 września za III kwartał danego roku
 • do 10 grudnia za IV kwartał danego roku

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Radecznicy lub przelewem na rachunek bankowy.

Zmiana numeru konta dla opłat za odpady komunalne

Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:46 9632 0006 2002 1600  0055  0039
Wpłaty kosztów upomnienia oraz odsetek należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj. 05 9632 0006 2002 1600  0055  0001

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Radecznicy - pokój nr 13,

tel. 84/6818001 wew. 61

Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radecznica 

Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Radecznica. 

Wykaz firm wywozowych wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie www.bip.gminaradecznica.pl w zakładce działaność regulowana

Dodatkowe informacje

 

BIO odpady odbierane będą z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Gaj Gruszczański 48 w terminach: 02.01.2020 r., 03.02.2020 r., 02.03.2020 r., 01.04.2020 r., 04.05.2020 r., 01.06.2020 r., 01.07.2020 r., 03.08.2020 r., 01.09.2020 r., 01.10.2020 r., 02.11.2020 r., 01.12.2020 r., 04.01.2021 r., 01.02.2021 r., 01.03.2021 r., 01.04.2021 r., 04.05.2021 r., 01.06.2021 r.

BIO odpady odbierane będą tylko w workach koloru brązowego z nadrukiem "BIO" i logo firmy odbierającej odpady.

 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach:  28.10.2019, 28.05.2020, 27.10.2020, 27.05.2021 r. 

Odbiór worków z popiołem: 28.11.2019, 26.02.2020, 27.04.2020, 26.11.2020, 24.02.2021, 27.04.2021 r.

Odpady należy wystawić wzdłuż drogi: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej najpóźniej do godz. 7

 

Portal Gospodarki Odpadami

Co się zmieniło po wejściu w życie nowej ustawy?

Opis nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o możliwości odbioru odpadów rolniczych:

 • folii po belotach biała i zielona
 • worków foliowe po nawozie
 • worki po nawozie big bagi koloru białego
 •  folii budowlana po pustakach

Odbiorca odpadów rolniczych:

PHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC

Zawada 63
24-160 Wąwolnica

 • Odpady powinny zostać posegregowane i zapakowane
 • Koszt odbioru odpadów rolniczych (tzn. koszt transportu) opłacają rolnicy – 125,00 zł od jednego samochodu.
 • Odbiór odpadów z posesji rolnika nastąpi po indywidualnym ustaleniu terminu odbiorcy z rolnikiem.

Zgłoszenia do Urzędu Gminy w Radecznicy

Podstawa prawna

logo2
918931

Szukaj