Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Radecznicy, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury działających na terenie Gminy Radecznica" 21
Zaproszenie do składania ofert na "dostawę oleju opałowego" 46
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania "dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.01.2017 do dnia 23.06.2017 r." 44
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem dna i odwodnienia wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116150L w miejscowości Zaburze 54
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn oświetlenia ulicznego dróg nr 2915L i 2919L w miejscowości Czarnystok 31
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia pn."Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze 34
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia pn."Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116156L w miejscowości Zaporze 29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej Sn i NN 31
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 84
Zaproszenie do składania ofert "dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Radecznica w okresie od 02.01.2017 do dnia 23.06.2017 r." 61
logo2
156062

Szukaj